NERO ENDÜSTRİ SAVUNMA SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1. Amaç

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; Nero Endüstri Savunma Sanayi ve Tic. A.Ş. (“Nero Endüstri”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, gerektiğinde silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

Nero Endüstri, müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Nero Endüstri tarafından kişisel verilerinizi metnin aşağısında ayrıntılı yer alan amaçlarla Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen;

a) Açık rıza,

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Bu kapsamda Nero Endüstri’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

 1. Şirketin işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek,
 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak,
 3. Tüm kurum çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak,
 4. Şirket faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

2. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Nero Endüstri tarafından toplanan her türlü kişisel veriniz kurulan ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve kanun ve sair mevzuat ile Nero Endüstri’nin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikasındaki ilkelere uygun olarak işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi
 • Görsel Kayıtlar: Fotoğraf
 • İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler
 • Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgiler: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,
 • Hizmet Değerlendirme: Hizmet değerlendirme amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız.
 • Sanal Ortam Üzerinden Paylaşılan Bilgiler: Nero Endüstri’nin web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanı ile ilettiğiniz konum verisi de dahil her türlü veri. kamera‘s website.
 • Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: Nero Endüstri ve fuar alanı içerisinde fiziki güvenliğin sağlanması, reklam, pazarlama ve fotoğraf çekimi amacıyla alınan kamera görüntüleri gibi veriler,

yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Nero Endüstri KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve sair yasal mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verileri işlemektedir.

 • Verdiğimiz/vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edilebilmesi,
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi, tedarik süreçlerimize yön verilmesi, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütülmesi ve risk yönetimi, kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve ilgili kuruluşların talepleri doğrultusunda bilgilerin paylaşılması
 • Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılması,
 • Mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amacıyla kullanılması,
 • Acil durum süreçlerinin yönetebilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra edilmesi,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Nero Endüstri’nin ilgili bölümleri tarafından firmamız ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Firma Yönetimi, Destek ve Satış bölümleri tarafından hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Nero Endüstri’nin ilgili bölümleri tarafından firmamız sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi

Nero Endüstri’nin ilgili bölümleri tarafından memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, amaçlarıyla ilgili Kanun’a ve sair mevzuata uygun olarak kişisel ve özel nitelikli verileriniz Nero Endüstri ve hizmet sağlayıcılarının bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Nero Endüstri’nin akdi ve kanuni yükümlüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (Cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

5. Veri Aktarımı

Nero Endüstri bünyesinde veri aktarımı yapılabilecek olan kişiler ile veri aktarım amacı ve tanımı aşağıda belirtilmiştir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Şirket Yetkilileri

Nero Endüstri Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre Nero Endüstri’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

Mevzuat Gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Nero Endüstri’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaymakamlıklar vb. ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Mevzuat Gereği Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Nero Endüstri’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

6. Kişi Hakları

İlgili herkes, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istem

f) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h) İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7. Veri Sorumlusuna Başvuru

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “https://neroindustry.com/tr/iletisim/“ adresinden “İletişim” sayfasından ulaşabileceğiniz “Nero Endüstri Savunma Sanayii Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak; üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde noter yolu ile “P.K. AOSB 30 Ağustos Cad.No:18 06909 Malıköy/Ankara/TÜRKİYE”  adresine veya taner.ozdemir@neroindustry.com” elektronik posta adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Veri sahibinin başvuru süreci yalnızca, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepleri içeren başvuruları ifade etmektedir; iş ve/veya staj başvuruları ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve taleplerin iletilmesi bu kapsamın dışındadır.

Bilgilerinize sunarız.

NERO Endüstri Savunma Sanayi ve Tic. A.Ş.